Инструкция по Статистике Численности Работников Украина


Уважаемый посетитель, по ссылке выше можно скачать Инструкция по Статистике Численности Работников Украина. Скачивание доступно на компьютер и телефон через торрент.

Инструкция по Статистике Численности Работников Украина

 • Пробовать
 • Акции
 • Прайс

 • Решения для
 • Крупного бизнеса
 • Среднего бизнеса
 • Мелкого бизнеса, ЧП
 • Юрфирм
 • Госструктур
 • Руководителей
 • Юристов
 • Бухгалтеров

Об утверждении Инструкции по статистике количества работников

Действие Инструкции распространить на всех юридических лиц и их обособленные подразделения независимо от форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствования.

Признать утратившим силу с 1 января 2006 года Приказ Минстата от 07.07.95 г. №171 «Об утверждении Инструкции по статистике численности работников, занятых в народном хозяйстве Украины», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 07.08.95 г. под №287/823.

Об утверждении Инструкции по статистике количества работников (извлечение)

По сути. С 01.01.2006 года вступает в силу новая Инструкция по статистике количества работников. Среднее количество работников теперь состоит из трех показателей: среднеучетного количества штатных работников, внешних совместителей и работающих по гражданским договорам. При исчислении среднеучетного количества штатников не учитываются только находящиеся в отпусках по беременности и родам или в дополнительных отпусках по уходу за детьми до достижения ими соответствующего возраста.

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Украины «О государственной статистике» с учетом международных рекомендаций в системе статистики занятости и оплаты труда.

Инструкция содержит основные методологические положения по определению показателей количества работников в формах государственных статистических наблюдений с целью получения объективной статистической информации о занятости работников и размерах их оплаты труда.

Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватись відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Облікова кількість штатних працівників за кожен день має відповідати даним табельного обліку використання робочого часу працівників, на підставі якого визначається кількість працівників, які з’явились або не з’явились на роботу.

Середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день. У випадку двох або більше вихідних чи святкових і неробочих днів підряд кількість штатних працівників облікового складу за кожний з цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за робочий день, що їм передував.

При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 цієї Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (підпункти 2.5.8–2.5.9 Інструкції). Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

«ДК» №31-32/2011 (рус.)

Адміністративно-господарському департаменту (Царський В. І.) забезпечити закупівлю послуг з виготовлення бланків Інструкції, контроль за своєчасним їх тиражуванням, а також розсилкою головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики у м. Севастополі.

Дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (далі — підприємства), а також на фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю.

Військові частини, заклади, установи та організації Збройних Сил України, інших військових формувань, органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, податкової міліції, державної пожежної охорони використовують цю Інструкцію для організації обліку вільнонайманих працівників, які отримують заробітну плату.

Юридична особа подає форми державних статистичних спостережень за місцезнаходженням, включаючи дані щодо відокремлених та структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць тощо), які розташовані на одній з нею території (місто, район).

В эквивалент полной занятости пересчитывается весь персонал, который привлекался к работе в отчетном периоде. Он включает как штатных работников предприятия, так и тех, которые не находятся в учетном составе и привлечены к работе согласно договорам и имеют начисления из фонда оплаты труда.

По каждой категории штатных работников, для которых установлена рабочая неделя разной продолжительности, определяется общее количество человеко-часов рабочего времени (отработанного и неотработанного), за которое была начислена заработная плата. Общее количество человеко-часов, за которые была начислена заработная плата по каждой категории работников, делится на табельный фонд рабочего времени, определенный с учетом продолжительности рабочей недели, установленной на предприятии согласно законодательству или коллективному договору.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *